Benevòl

Enfòmasyon sou Benevòl ak Estajyè Roads to Peace

Opòtinite pou Benevòl

Fè benevola se yon bon fason pou ede sivivan vyolans domestik ak asèlman seksyèl, abi, ak agresyon seksyèl. Toujou gen yon bezwen pou benevòl nan Roads to Peace. Avèk fòmasyon, ou kapab vin yon konseye/defansè benevòl sètifye epi gen yon enpak pwofon sou lavi moun ki nan bezwen yo.

Sèvis dirèk: li obligatwa pou benevòl sèvis dirèk yo pran yon fòmasyon 70-èdtan ki fèt de (2) fwa chak ane.

Benevòl sèvis ki pa dirèk: tankou antretyen abri yo, travay administratif, ak patisipe nan evènman kominote yo, yon 1èdtan kou anliy sou konfidansyalite obligatwa.

Ou ka jwenn yon aplikasyon pou benevòl la la a.

Opòtinite pou Estaj

Roads to Peace ofri estaj inivèsite yo sanksyone.  Se yon opòtinite enteresan pou gen esperyans reyèl sou mache travay la pou fiti anplwa yo epitou ede sivivan vyolans domestik ak asèlman seksyèl, abi, ak agresyon seksyèl yo.  Roads to Peace tou pre Lock Haven University Campus.  

Pou patisipe nan yon estaj:

  1. Ranpli aplikasyon estaj la la a. 
  2. Kowòdonatè Benevòl la pral kontakte w pou pase yon brèf entèvyou fas a fas. 

Tout Pwofesyon yo Byenvini!

Enfòmasyon Enpòtan!

Sèvis dirèk ak opòtinite sèvis ki pa dirèk yo disponib:

Sèvis dirèk: li obligatwa pou benevòl sèvis dirèk yo pran yon fòmasyon 70-èdtan ki fèt de (2) fwa chak ane.**

**Fòmasyon 70-èdtan GRATIS sa a obligatwa pou benevòl sèvis dirèk, estajyè, ak anplwaye epi li kouvri sijè ki gen rapò ak vyolans domestik ak agresyon seksyèl. Fòmasyon an se pou prepare w pou travay dirèkteman ak sivivan vyolans domestik ak vyolans seksyèl yo. Pran fòmasyon sa a kapab ba ou yon avantaj pou pwojè k ap vini yo, paske sètifika fòmasyon an onore nan pifò Sant kont Vyolans Domestik ak Seksyèl atravè Pennsilvani.

Benevòl sèvis ki pa dirèk yo: tankou antretyen abri yo, travay administratif, ak patisipe nan evènman kominote yo, yon kou sou konfidansyalite 1èdtan anliy obligatwa.

Ou Kapab Jwe yon Wòl Enpòtan nan Pwosesis Sa a.

Si w enterese travay kòm benevòl oswa si w ta renmen plis enfòmasyon, tanpri kontakte abri a nan (570) 748-9539 mande pou Kowòdonatè Benevòl la, oswa voye imèl nan: cbrickley@ccwcsafe.org.

Sèvis nou yo gen ladan yon Liy Dirèk 24-Èdtan, Abri ki An Sekirite, Konsèy Opsyon/Abilite, Gwoup Sipò, Defans Legal, Defans Lajenès, Sansibilizasyon, Defann Enterè Medikal, Defann Dwa LGBTQ+, Enfòmasyon Referans, Edikasyon Kominotè/Eskolè, Fòmasyon ak plis ankò.

Tout sèvis yo gratis e konfidansyèl – Yon moun kapab pi an sekirite gras ak ou!