Roads to Peace Defans Lajenès

Roads to Peace Defans Lajenès

Roads to Peace Defans Lajenès ede timoun depandan kliyan nou yo ki bezwen asistans konsènan vyolans domestik ak agresyon seksyèl. Sèvis pou granmoun yo toujou disponib.

Nou bay timoun sèvis endividyèl, olye gwoup sipò.

Reyinyon yo fèt nan Roads to Peace ak nan Keystone Central School District tou. Defansè Lajenès la ak lòt anplwaye yo la pou akonpaye kliyan yo nan nenpòt randevou konsènan vyolans domestik ak agresyon seksyèl kòm yon sistèm sipò siplemantè.

Defansè Lajenès la trete pwoblèm tankou:

  • Konfyans nan Tèt Ou
  • Jesyon Kòlè
  • Efè Vyolans Domestik ak Agresyon Seksyèl
  • Planifikasyon Sekirite
  • Opsyon Konsèy

Objektif Defansè Lajenès la se pou soutni sansibilizasyon ak bay sipò kontinyèl pou moun ki sibi vyolans nan frekantasyon, enfeksyon seksyèlman transmisib, entimidasyon, asèlman, ak plis ankò.

Tout sèvis yo GRATIS e KONFIDANSYÈL

Eksprime enkyetid ou yo, mande èd!

Si w enterese nan sèvis Defansè Lajenès yo oswa si w bezwen sèvis nou yo tanpri
rele Liy Dirèk la: (570) 748 9509 oswa Imèl: jjaglowski@ccwcsafe.org