Roads to Peace Defann Enterè Medikal

Roads to Peace Defann Enterè Medikal

Sèvis ki Gen Rap ak Defann Enterè Medikal

 • Sipò nan anviwònman medikal pou moun ki te sibi vyolans domestik oswa seksyèl. Sa ka gen ladan:

  • Rete avèk ou nan depatman ijans pandan yon Egzamen Legal pou Agresyon Seksyèl

  • Rete avèk ou pandan randevou pou swen medikal pou vyolans domestik ak seksyèl

  • Defann ou nan tout sistèm medikal la

 • Enfòmasyon sou sijè ki gen rapò ak vyolans domestik ak seksyèl ak sante

  • trafik moun

  • blesi twomatik nan sèvo

  • trangleman

  • kontrent repwodiksyon

 • Opsyon ak konsèy otonòm pou moun ki gen rapò ak vyolans domestik oswa seksyèl ak sijè medikal ki lye yo

  • Opsyon ki gen rapò ak pran oswa pa resevwa yon egzamen legal pou agresyon seksyèl

  • Opsyon pou chache swen medikal pwofesyonèl andeyò yon egzamen mediko-legal

  • Opsyon pou fè tès pou MST ak gwosès

  • Opsyon pou anpeche, sispann, oswa siviv ak yon gwosès endezirab

 • Fòmasyon pou pwofesyonèl medikal ki gen rapò ak vyolans domestik ak seksyèl ak sivivan

 • Defans sistèm yo-pou chanje règleman ak pwosedi pou ede asire yo itil toutan sa posib pou sivivan vyolans domestik ak seksyèl

 

Fè yon Egzamen Mediko-Legal pou Agresyon Seksyèl – Jwenn direksyon sou google map pou ale nan UPMC

 • Pou fè yon egzamen, ou kapab sèlman ale nan depatman ijans nan UPMC Lock Haven nan 24 Cree Dr, Lock Haven, PA 17745

  • Depatman ijans la pral kontakte nou pou fè yon avoka vin pale avèk ou

  • Ou ka toujou rele liy dirèk nou an si ou ta renmen jwenn sipò oswa ou ta renmen diskite sou opsyon ou yo. Nimewo liy dirèk nou an se 570-748-9509.

 • UPMC Lock Haven gen yon Enfimyè k ap Egzaminen Moun ki Sibi Agresyon Seksyèl (SANE) ki an sèvis 24/7/365

 • Nan dat ki 1e fevriye, 2020, UPMC Lock Haven fè patenarya ak Penn State Sexual Assault Forensic Exam-Telehealth (SAFE-T) Center

  • Ou gen opsyon pou yon SANE Penn State rejwenn UPMC Lock Haven SANE atravè yon sistèm telesante.

 • Ou p ap peye pou fè egzamen an epi ou ka fè li anonim/san non w pa atache ak li

 • Yon egzamen ka fèt jiska 72 èdtan (3 jou) apre agresyon seksyèl la

 • Si ou kapab, eseye evite fè bagay ki kapab gen posibilite pou andonmaje prèv

  • Sa gen ladann: ale nan twalèt la, douch, benyen, netwaye, chanje rad, penyen oswa bwose cheve ou, bwose dan ou, manje ak bwè.

  • Si ou fè sa ki anwo yo, ou ka toujou fè yon egzamen mediko-legal pou agresyon seksyèl. Bagay sa yo ka andonmaje prèv, men yo ka toujou fè yon egzamen pou kolekte prèv ki rete yo epi pou w kapab jwenn swen medikal.

 

Resous pou Egzamen Mediko-Legal pou Agresyon Seksyèl:

Paj Medikal PCAR Kowalisyon Pennsilvani kont Kadejak/Vyòl se youn nan enstitisyon k ap finanse nou yo epi pòsyon sa a nan sit entènèt yo a gen enfòmasyon medikal ki gen rapò ak egzamen mediko-legal pou agresyon seksyèl ak lòt enfòmasyon ki gen rapò ak agresyon seksyèl ak medikal.

Paj Kit Vyòl RAINN Rezo Nasyonal kont Vyòl, Abi ak Ensès se pi gwo òganizasyon ki pa la pou fè lajan kont vyolans seksyèl Ozetazini epi paj sa a antre nan yon ti kras plis detay sou sa yon kit vyòl ye, kisa yon egzamen mediko-legal pou agresyon seksyèl ye, kijan pou prepare pou li, ak ki kèk nan avantaj li ofri yo.