Edikasyon pou Prevansyon / Sansibilizasyon Roads to Peace

Edikasyon pou Prevansyon / Sansibilizasyon Roads to Peace

Kowòdonatè Edikasyon pou Prevansyon Roads to Peace la ofri pwogram edikasyon pou prevansyon ak sansibilizasyon ki ka modifye pou reponn bezwen w yo. Sèvis yo fèt pou yo pèsonalize pou yo apwopriye pou nenpòt gwoup laj. Nou toujou akeyi nouvo lide yo!

Sijè pwogram yo gen ladan yo, men se pa sèlman:

 • Sèvis ajans
 • Vyolans domestik
 • Vyolans seksyèl
 • Abi sou granmoun aje
 • Pwoteksyon kont òdonans abi yo
 • Depistaj vyolans domestik
 • Vyolans nan espas travay
 • Konfyans nan tèt ou
 • Vyolans nan frekantasyon
 • Bon relasyon
 • Jesyon kòlè
 • Santiman
 • Sekirite pèsonèl
 • Danje enkoni
 • 3 Kalite manyen
 • Entimidasyon
 • Vyòl nan randevou amoure
 • Asèlman

Ede nou atenn objektif nou pou elimine vyolans domestik ak seksyèl!

Pou planifye yon pwogram epi pou jwenn plis detay rele (570) 748-9539
Imèl: cbrickley@ccwcsafe.org