Èske M Ap Sibi Maltretans?

Èske M Ap Sibi Maltretans?

Èske moun ou renmen an…

 • Menase blese oswa touye ou oswa pitit ou?
 • Rabese w an piblik oswa anpeche w kontakte fanmi oswa zanmi?
 • Kontwole ki kote ou ale, ak ki moun w ap pale ak kijan ou depanse lajan?
 • Voye, pouse, frape, toufe, bay w kout pye, oswa souflete ou?
 • Di se fòt ou, pwomèt sa p ap rive ankò-men sa rive ankò?
 • Fòse w fè sèks lè w pa vle?​

Si nenpòt nan bagay sa yo ap rive ou, w ap sibi maltretans.

Planifye Sekirite Ou – Prepare Ou…
Pi ba a gen yon lis mezi prekosyon pou pran si w ap sibi maltretans:

 • Konnen ki kote ou kapab jwenn èd.
  • Kenbe yon lis nimewo telefòn enpòtan (lapolis, liy dirèk pou rele pou vyolans domestik, lopital) avèk ou.
 • Planifye ak pitit ou.
  • Idantifye yon kote ki an sekirite pou yo (chanm ki gen yon kle, kay yon vwazen, elatriye)
  • Fè yo konnen travay yo se rete an sekirite, se pa pou pwoteje ou.
 • Aranje yon siy ak yon vwazen pou lè ou bezwen èd.
  • Egzanp: si limyè galri a limen-gen pwoblèm epi ou bezwen èd.
 • Prepare yon kit ijans ou ka jwenn byen vit.
  • Ou kapab vle kenbe li lakay yon zanmi/vwazen ou fè konfyans.
  • Enkli:
   • Doub kle machin ak kay
   • Lajan, koupon pou manje, chekye, kat kredi, fich pèman
   • Batistè ak lòt pyès idantite ou ak pa pitit ou
   • Lisans ou oswa lòt pyès idantite ki gen foto sou li
   • Kat sekirite sosyal oswa kat rezidans/pèmi travay
   • Kat asirans sante, medikaman pou ou ak pitit ou
   • Papye tè oswa kontra lwaye kay oswa apatman w
   • Nenpòt papye oswa òdonans tribinal
   • Lòt rad pou ou ak pitit ou
 • Planifye moman ki pi an sekirite pou ou soti.
  • Konnen ki pòt, fenèt, elatriye.
 • Prepare pou sove.
  • Pratike ak pitit ou pou l gen yon ijans.

Si ou te fè fas ak nenpòt abi fizik oswa atak:

 • Jwenn èd medikal epi di sa ki te pase a.
  • Mande yo pou dokimante li.
 • Fè doktè a, enfimyè a, oswa yon zanmi pran foto blesi/mak sou po ou yo.
  • Menm bagay la tou pou nenpòt rad chire oswa rad ki gen san sou li.
 • Pale ak yon moun sou sa ou ka fè apre.
  • Di yon zanmi sa k ap pase a.
  • Kenbe nimewo telefòn enpòtan yo yon kote ki fasil pou jwenn; zanmi, fanmi, ak liy dirèk Roads to Peace.
  • Rele Roads to Peace pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis nou yo, abri, ak lòt resous ki disponib pou ede ou.

Nou ede viktim vyolans domestik ak agresyon seksyèl. Nou akeyi nenpòt moun ki bezwen sèvis.

Sonje byen, ou pa poukont ou. Nou la pou ede. Nou se yon gwoup moun angaje ki kwè nan rezistans lespri moun nan ak kapasite moun genyen pou kontwole pwòp lavi yo.

Yon apèl sèlman sifi pou jwenn nou. Tanpri kontakte nou si sa nesesè

24/7 Liy dirèk (570) 748-9509

Liy Biznis (570) 748-9539

Lendi – Vandredi: 9am – 5pm
Sèvis Relè PA a 1-800-654-5984