Defann Dwa Roads to Peace

Defann Dwa Roads to Peace

Nan abri a, gen yon Defansè Dwa ki disponib pou ede ak opsyon legal yo epi pou bay enfòmasyon konsènan òdonans Pwoteksyon kont Abi, yo rele tou PFA. Si w ta renmen nou defann dwa ou, tanpri rele liy dirèk la epi nou kapab gide w atravè opsyon ki endike anba yo. Objektif prensipal nou se ede kenbe ou an sekirite.

Kisa yon Òdonans Pwoteksyon kont Abi (PFA) ye?

Dapre Kowalisyon Pennsilvani Kont Vyolans Domestik “Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence, PCADV”, nan Pennsilvani, yon òdonans PFA yon tribinal bay yon viktim pwoteksyon “reparasyon” (epi pafwa pitit yo) pou yon peryòd jiska twa (3) lane (pou òdonans definitif). Yon moun ka ranpli yon òdonans PFA nan tribinal la pou tèt li, oswa pou piti li ki minè. Yon PFA dekri plizyè tip pwoteksyon pou viktim nan. Pa egzanp, yon òdonans PFA kapab rann li ilegal pou agresè a kontakte, anmède ak fè abi sou viktim nan ak pitit viktim nan, li kapab bay òdonans pou agresè a retounen pwopriyete pèsonèl. Yo kapab akize yon agresè de zak kriminèl si li vyole yon PFA. Yon jij kapab bay yon PFA pou jiska 3 lane.

Ki Moun ki Kapab Jwenn yon PFA?

Yon viktim abi kapab depoze yon PFA kont yon patnè
entim oswa yon manm fanmi, tankou:

 • Konjwen oswa Ansyen Konjwen
 • Patnè domestik
 • Patnè menm sèks
 • Paran
 • Timoun
 • Moun ki gen rapò san oswa maryaj (tankou
  frè/sè)
 • Aktyèl oswa ansyen patnè seksyèl oswa entim (tankou
  relasyon amoure).

Lwa PFA Pennsilvani an pa pwoteje moun ki viktim abi anba yo etranje, oswa yon kolokatè viktim nan pa gen yon relasyon entim avè l.

 

Kisa yon Òdonans Pwoteksyon Kont Vyolans Seksyèl (SVPO) ye?

Dapre PCADV nan Pennsilvani, granmoun ak minè kapab mande yon Òdonans Pwoteksyon kont Vyolans Seksyèl. Pa egzanp, yo kapab bay yon SVPO pou yon viktim ki te sibi agresyon seksyèl nan men yon kòlèg travay, epi ki pa gen okenn lòt relasyon ak kòlèg travay la, li pa oswa li pa t janm yon manm fanmi, mari oswa madanm, patnè amoure, oswa manm nan menm kay ak kòlèg travay la. Yo kapab bay yon SVPO si koupab la se yon etranje, yon kòlèg travay, oswa yon zanmi viktim nan. Yon jij ka bay yon SVPO pou jiska 3 lane.

 

Kisa yon Òdonans Pwoteksyon Kont Entimidasyon (PFIO) ye?
Èdonans Pwoteksyon Kont Pwoteksyon te kreye pou pwoteje minè lè koupab la gen 18 oswa pi gran. Pa egzanp, yo kapab bay yon timoun PFIO pou antrenè espò oswa yon zanmi granmoun nan fanmi an ap talonnen oswa asele li.
Yon jij ka bay yon PFIO pou jiska 3 lane.

 

Òdonans Ijans (Apre lè ouvèti ak wikenn)

 • Ou dwe rele Sant Kominikasyon an (570-725-3501) epi mande pou Majistra Distri ki an sèvis la.
 • Majistra a pral rankontre w nan biwo li pou tande plent lan.
 • Si yo bay li, PFA a ap an vigè jiska pwochen jou Tribinal la ap louvri.

Òdonans Tanporè

 • W ap bezwen ranpli yon fòm jijman Pro-Se ki disponib nan Tribinal la. Jij la pral revize epi siyen òdonans lan (selon konklizyon li)
 • Òdonans lan an vigè jiska odyans final la.

Odyans final

 • Ou pral oblije bay temwayaj devan Jij Konte a.
 • Si yo akòde li, PFA a ap antre an vigè pou 1-3 lane.

 

Clinton County Courthouse
230 East Water Street
Lock Haven, PA 17745
Direksyon pou ale nan tribinal la

 

Kijan Roads to Peace ka ede ak Òdonans Pwoteksyon yo?
Òdonans Pwoteksyon yo kapab yon bagay konplèks pou w konprann lè ou pa abitye konsilte yo chak jou. Tanpri pa ezite rele epi poze nenpòt kesyon ou ka genyen. Nou la pou ede w nan nenpòt fason nou kapab.
Defansè ki resevwa fòmasyon yo kapab:

 • Chita pale avè w sou opsyon ak sekirite.
 • Bay dokiman ki nesesè yo oswa dokiman Pro-Se PFA a epi antre li nan sistèm Baz Done Pwoteksyon kont Abi a.
 • Akonpaye w nan tribinal la.
 • Ede nan jwenn reprezantasyon legal pou odyans final PFA a. Si fon yo pèmèt sa.
 • Akonpaye w nan odyans final la.
 • Asiste odyans yo avèk ou si akizasyon kriminèl yo asosye ak PFA a.
 • Sipòte ou ak desizyon ou pran yo.

Clinton County, PA

Jij Distri Jidisyè

Onorab Jij
Keith G. Kibler

Tribinal Premye Enstans 25-3-01

301 Frederick St. Suite 100
Lock Haven, PA 17745
(570) 893-4086
(570) 893-4060 Faks

Onorab Jij
John W. Maggs

Tribinal Premye Enstans 25-3-02

385 Beech Creek Ave, P.O. Box 174
Mill Hall, PA 17751
(570) 726-4064
(570) 726-7920 Faks

Onorab Jij
Frank P. Mills

Tribinal Premye Enstans 25-3-03

112 Ninth Street
Renovo, PA 17764
(570) 923-9931
(570) 923-1218 Faks