Mwa Sansibilizasyon sou Agresyon Seksyèl (SAAM) 2022

Mwa Sansibilizasyon Kont Agresyon Seksyèl (SAAM) 2022

Avril 2022 se ap 21e anivèsè Mwa Sansibilizasyon kont Agresyon Seksyèl

Mèsi ak Komisè Clinton County yo paske yo rejwenn nou pou rekonèt enpòtans SAAM. Nan dat ki te 24 mas 2022, yon Piblikasyon te deziyen avril 2022 kòm Mwa Prevansyon ak Sansibilizasyon kont Agresyon Seksyèl te siyen nan reyinyon Komisè a. Lock Haven Express te fè reklam pou inisyativ sa nan yon atik 25 Mas 2022.

Pou make Mwa Sansibilizasyon kont Agresyon Seksyèl (SAAM) an avril 2022, nou ap kontinye avèk Kanpay #rtp22 Awareness Rocks! nou an.

Si w jwenn wòch soti Loganton rive Renovo nan Pennsilvani, ak nan tout zòn entèmedyè nan Clinton County a… Fè yon foto epi poste l sou rezo sosyal (Facebook, Twitter, Instagram, elatriye) ak achtag #rtp22 epi tag Roads to Peace.

An nou fè sansibilizasyon kont agresyon seksyèl nan rejyon nou an lè nou jwenn ak pibliye yon kantite wòch nou kapab! Konsève wòch ou jwenn nan kòm yon souvni!

Evènman SAAM yo pou avril 2022

26 avril 2022
(6è pm nan LHU Poorman Amphitheater – si pa gen lapli / si gen lapli, Hamblin Hall of Flags – Robinson 115)
Reprann Nwit La “Take Back The Night”

Se Lock Haven University (LHU) ak Hope Center ki òganize li. Moun ki te envite pou pran lapawòl la se Gigi Kilroe e li te asosye akRAINN

 

 

21 ak 22 avril 2022
(soti 10am rive 5pm pandan toude jou yo)
Aktivite pou Sansibilizasyon nan Triangle Park

Se Roads to Peace ki òganize li. Ap gen yon tab enfòmasyon, valiz SAAM, bwòch ki gen riban ble tikwaz, Wòch SAAM, Mayo Pwojè a, epi ap gen yon Pye Bwa an Koulè Ble Tikwaz k ap afiche sou yon ekran pou kapab sansibilize moun yo kont Agresyon Seksyèl.

Sansibilizasyon SAAM pou avril 2022:

Sant Vil Lock Haven
Yo te mete plizyè riban koulè ble tikwaz nan Sant vil Lock Haven ak yon kat ki dekri siyifikasyon yo.

Mize Bibliyotèk Ross la nan 2èm etaj la.
Roads to Peace pral afiche Mayo SAAM yo, Bwòch ak Riban Ble Tikwaz, pou chak moun kapab pran epi mete sou yo pou kapab ede gaye nouvèl sansibilizasyon an, ak enfòmasyon li yo, ki gen ladan yo: sèvis yo bay, done estatistik ki gen rapò ak Agresyon Seksyèl, ak ​​​​​​​Deklarasyon 2022 a.

Vitrin Roads to Peace
Yon afichaj ki gen ladan l: Deklarasyon 2022 a yon liy rad ki gen ladan l Mayo SAAM yo an papye ak yon limyè koulè ble tikwaz.

Anvlòp pou Tas Kafe PCAR
Roads to Peace te distribye anvlòp pou tas kafe PCAR pou l kapab gaye sansibilizasyon SAAM nan Avenue 209, Sheetz, Pilot Travel Center, and Fierce & Fit.

Anvan menm li te lanse ofisyèlman, SAAM te gen pou objektif fè sansibilizasyon ak prevansyon kont agresyon, asèlman ak abi seksyèl. Si n ap egzaminen istwa mouvman an ki gen pou objektif fini ak vyolans seksyèl, nou konprann poukisa li enposib pou anpeche yon pwoblèm pèsonn moun pa konnen, epi li difisil pou sansibilize moun sou yon pwoblèm san w pa pote yon solisyon. Toulède travay ansanm, e yo te toujou fè sa. Soti nan mouvman dwa sivil yo rive nan fondasyon premye sant pou ede moun ki viktim vyòl yo rive nan lejislasyon nasyonal la e plis toujou, rasin SAAM yo antre fon.

 

Avni SAAM

Istwa SAAM te montre nou kèlkeswa sa k rive, moun ki vle fini ak agresyon ak abi seksyèl ap toujou jwenn mwayen pou fè sansibilizasyon ak prevansyon. Alavni, nou kapab asire nou SAAM ap kontinye grandi ak adapte, pandan l ap bay plis moun konnen yon mond san agresyon ak abi seksyèl posib.

NOU KAPAB KREYE ESPAS ANLIY KI FYAB.

Asèlman, agresyon ak abi seksyèl kapab fèt nenpòt kote, menm nan espas anliy yo. Pandan nou konekte anliy, nou kapab aprann fason pou nou pratike konsantman dijital/nimerik, fè entèvansyon lè nou wè kontni ak konpòtman ki nuizib, epi asire espas anliy yo – menm si yo se​​​​​​​ espas travay, saldeklas, platfòm rezo sosyal yo, oswa lòt bagay – sèten ak montre respè.

Ki sa abi seksyèl sou entènèt ye?

Abi seksyèl sou entènèt kapab tout kalite asèlman, eksplwatasyon, oswa abi seksyèl ki fèt atravè ekran.

Tip asèlman ak abi seksyèl sou entènèt:

  • Voye kòmantè ki gen rayisman oswa kòmantè deplase ki baze sou sèks bay yon moun

  • Voye demann endezirab bay patnè oswa etranje pou voye foto oswa videyo toutouni oswa pou difize zak seksyèl an dirèk.

  • Fè yon zak seksyèl devan yon wèbkam san moun ki enplike yo pa t bay konsantman yo pou sa a, oswa nan yon kontèks ki pa apwopriye (tankou pandan yon reyinyon travay sou entènèt).

  • Pataje imaj oswa videyo prive san tout moun ki enplike yo pa bay konsantman yo, yo rele li tou “revanj pònografik”, se yon bagay lalwa kondane.

  • Pataje pòno nan espas kote tout moun pa t dakò pou gade yo (tankou nan reyinyon Zoom yo oswa lòt espas ki pa apwopriye yo, yo rele li tou sou Bonbadman zoum).

  • Prepare timoun yo pou fè abi seksyèl sou yo swa sou entènèt oswa fizikman.

Se pa paske abi seksyèl sa yo fè​​​​​​​t dèyè yon ekran ki fè enpak yo mwens afekte viktim nan. Pandan kèk nan konpòtman sa yo se krim yo ye, an patikilye abi seksyèl sou timoun, gen lòt ki nuizib nan menm nivo a. Anplis de sa, kòm yo kapab repataje ak repibliye imaj abi yo sou entènèt, gen yon ris anplis pou moun nan viktim ankò.

Mwa Sansibilizasyon sou Agresyon Seksyèl (SAAM) (nsvrc.org)