Òf travay – Ajan Administrasyon Finansye

Òf travay - Ajan Administrasyon Finansye

Roads to Peace (Clinton County Women’s Center, Inc.)
ap chache yon kandida ki kalifye pou pòs
Pòs pou Ajan Administrasyon Finansye

Li deskripsyon travay ki anba a oswa telechaje li isit la. Si w vle aplike, tanpri voye CV ou ak yon lèt motivasyon bay L. Ann Rawling nan HRExperts@CertifiedHRExperts.com Si w gen kesyon, tanpri rele (717) 461-3177.

Tit Pòs la: Ajan Administrasyon Finansye

Rapòte bay: Direktè Egzekitif

Estati FLSA: Tan Plen, pa egzonere

Orè travay: 40 èdtan chak semèn, fleksiblite obligatwa

Deplasman: Gen deplasman ki obligatwa

Salè: $23.50/ pa egzonere

Rezime

Soutni epi kontribye nan avansman misyon, pwogram, ak sèvis Clinton County Women’s Center, Inc d/b/a Roads to Peace (CCWC-RTP) atravè yon administrasyon finansye ak etik de kalite, pandan w ap respekte nòm konfidansyalite ki estrik yo.

Fonksyon ak Responsablite Prensipal

 1. Rankontre chak trimès ak anplwaye yo ak moun ki responsab pou kontwole travay chak jou yo nan objektif pou revize plan travay yo ak atant pèfòmans donatè yo, jan sa endike nan Sibvansyon yo pou Ane Fiskal ankou a.

 2. Jere dat ak dèlè pou tout sibvansyon ak rapò yo

 3. Sipèvize ak kontwole travay chak jou Kowòdonatè Fiskal la epi asire fòmasyon kontinyèl.

 4. Ede Kowòdonatè Fiskal la ak diferan tach ki gen ladan yo modifikasyon pwojè pou donatè yo.

 5. Deklarasyon ak rapò chak trimès sou salè ak taks

 6. Fen ane: W-2’s – W-3, SIT (Ranpli Taks pou Eta), LIT (Ranpli Taks pou Kolektivite Lokal), Konpansasyon Chomaj, 1099’s – 1096

 7. Ede Direktè Egzekitif la nan rechèch enfòmasyon pou sibvansyon espesifik, preparasyon sibvansyon, depo

 8. Ede Direktè Egzekitif la, si nesesè, ekri rapò detaye fen ane a.

 9. Ede Direktè Egzekitif la ak Bidjè Pwogram Anyèl la ak Rapò Enpak Anyèl la

 10. Sèvi kòm lidè gwoup ak asirans pou anplwaye yo

 11. Travay ak Direktè Egzekitif la ak Sipèvizè Sèvis Kliyan an pou asire nouvo anplwaye yo te suiv pwosesis entegrasyon ak sòti a.

 12. Kenbe dosye pèsonèl yo, kontwole dosye fòmasyon, asire tout anplwaye yo gen otorizasyon ki ajou

 13. Jere sibvansyon Pwogram Manje ak Abri Ijans epi asire Lidèchip Konte a.

 14. Sipèvize ak renouvle kontra sèvis yo, sa vle di sistèm sekirite, òdinatè, fotokopi, elatriye

 15. Kenbe lis envantè ekipman yo

 16. Kenbe tout dosye ak kontra yo ajou, ki gen ladan dokiman ki nouvo ak revize yo.

Responsablite Adisyonèl

 • Kenbe nòm konfidansyalite ki estrik yo

 • Ede epi patisipe nan fòmasyon anplwaye ak pwochen benevòl yo

 • Suiv epi kenbe ajou tout fòmasyon ki gen rapò ak responsablite prensipal yo ak atant ajans finansman CCWC-RTP yo

 • Patisipe nan gwoup travay, komite ak reyinyon yo

 • Abòde bezwen moun ki afekte pa vyolans domestik ak agresyon seksyèl an absans yon avoka.

 • Antre efò yo ak tan nan InSITE (Sistèm pou Suiv Tan Travay)

 • Bay transpò pou kliyan yo lè sa nesesè

 • Ede òganizasyon an ak pwoblèm teknoloji, enkyetid ak fòmasyon yo

 • Ede nan jesyon ak òganizasyon abri a, ki ka gen ladan netwayaj, prepare chanm pou lè rezidan yo vini, resevwa ak estoke manje, swen pèsonèl, ekipman netwayaj ak lòt don

 • Egzekite lòt tach an fonksyon de saDdirektè Egzekitif la mande

Kalifikasyon

 • Lisans nan yon domèn ki koresponn oswa yon konbinezon etid ak esperyans

 • Konesans pratik operasyon jeneral sou Òdinatè, Windows, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook ak Quick​​​​​​​Books

 • Yon lisans valid nan Pennsilvani, itilize pwòp machin ou, prèv yon asirans machin ak anrejistreman machin nan obligatwa epi disponib pou vwayaje an fonksyon de bezwen travay la

 • Lwa 33 ak Lwa 34 sou Abi sou Timoun ak Verifikasyon Pase Kriminèl ansanm ak Verifikasyon Federal Pase Kriminèl (Anpwent)

Nòm yo

Pou byen fè travay sa a, yon moun dwe an mezi akonpli chak tach prensipal yon fason ki bay satisfaksyon. Kondisyon ki endike anba a reprezante konesans, konpetans ak/oswa kapasite ki obligatwa yo Yo kapab fè aranjman rezonab pou pèmèt moun ki andikape yo ranpli fonksyon prensipal yo.

 • Rete chita pandan anpil tan, bese, leve men mete sou tèt, leve jiska 30 kilo, kapasite pou monte eskalye

 • Travay dèyè òdinatè pandan yon tan ki long

 • Kapasite pou distenge lèt ak senbòl yo, yon vizyon kòrèk ak yon odisyon (tande) ki nòmal

 • Kapab oblije travay nan kondisyon estrès ak travay nan lè ki pa regilye

 • Kapab mande pou ekspoze ak maladi kontajye, likid kòporèl, ak entèraksyon ki pa estab

 • Ekipman ak pwosedi sekirite yo disponib e obligatwa

Gen lòt tach ki obligatwa

Deklarasyon ki nan dokiman sa a dekri an detay responsablite ak fonksyon prensipal pou pòs sa a, men li pa dwe konsidere kòm yon lis konplè egzijans pwofesyonèl yo. Moun ka fè lòt travay yo bay yo, ki gen ladan yo, men ki pa limite a, travay nan lòt domèn pou kouvri absans oswa ranplasman nan lide pou kreye yon ekilib nan peryòd ki gen anpil aktivite yo oswa ekilibre chaj travay la nan nenpòt lòt fason.

Roads to Peace (Clinton County Women’s Center, Inc.) se yon òganizasyon EEOC ki adopte D.E.I.