Òf Travay – Defansè Medikal

Travay ki disponib nan Roads to Peace
DV/SA Avoka-Konseye - Medikal

Rapòte:bay: Direktè Egzekitif
Estati FLSA: Tan plen, paegzonere
Òrè travay: 40 èdtan pa semèn, fleksiblite nesesè
Bezwen Deplasman: Gen kèk deplasman, ak posiblite pou sa fè kèk fwa pandan lannwit, obligatwa

Rezime

Bay soutyen epi kontribye nan fè avanse misyon an, pwogram ak sèvis Clinton County Women’s Center, Inc., d/b/a Roads to Peace (CCWC-RTP) lè w bay kominote medikal la dokiman ak prezantasyon dbon jan kalite ak yon bon jan defans ak soutyen pou vyolans domestik ak agresyon seksyèl pou tout kliyan yo pandan w ap kenbe nòm konfidansyalite ki yo.

Tach ak Responsablite Prensipal – Defansè Medikal
 1. Devlope epi kenbe ​​​​​​​kominikasyon ak ​​​​​​​founisè medikal yo sa ki gen ladan l ​​​​​​​lopital, ​​​​​​​doktè, ak ​​​​​​​anbilasye yo.
 2. Detèmine ​​​​​​​bezwen edikasyon sou Vyolans ​​​​​​​Domestik ak ​​​​​​​Vyolans Seksyèl pèsonèl medikal Clinton County yo epi pwopoze pwojè pou reponn ak bezwen ki idantifye yo.
 3. Patisipe nan reyinyon medikal Konsèy Diskisyon tablewonn Reyinyonnan PCADV.
 4. Prepare ak bay materyèl edikaif ak enfòmasyon ki gen rapò ak pledwari medikal
 5. Kolabore ak Direktè Egzekitif la pou fè debrifin sou pèsonèl ki akonpaye sivivan Viktim Vyolans Domestik ak Vyolans Seksyèl yo nan sant medikal yo, lè sa nesesè
 6. Asiste ak patisipe nan fòmasyon pou anplwaye ak fiti benevòl yo.
 7. Sèvi kòm defansè prensipal pou akonpayman medikal ak defans

Avoka-Konseye DV/SA    
 1. Kenbe nòm konfidansyalite ki estrik yo
 2. Defann bezwen moun ki viktim vyolans domestik ak agresyon seksyèl
 3. Entèvni nan sitiyasyon kriz, bay konsèy sipò, sèvis suivi ak mwayen transpò pou sivivan yo, selon bezwen ak demann yo, sa gen ladan l transpò nan tribinal ak lopital akonpayman ak defans enterè sivivan yo.
 4. Anrejistre epi apwouve nan Baz done Pwoteksyon kont Abi (PFAD) epi ede ranpli fòm yo, depo anliy, epi asire suivi lè w ede kliyan yo ranpli fòm kont Abi ak Òdonans Pwoteksyon kont Vyolans Seksyèl, epi bay enfòmasyon ak defans Temwen Viktim nan
 5. Patisipe reyinyon jesyon dosye yo ak reyinyon pou anplwaye yo  si yo egzije sa
 6. Dokimante efò ak  tan pase sou sèvis nan ETO, InSite ak ETO Parallel HMIS
 7. Ede nan fè rapò chak mwa, chak trimès ak chak ane sou pwogram sibvansyon yo, lè sa nesesè, lè w bay done  ak esplikasyon ki fonde.
 8. Dokimante efò ak  tan​​​​​​​ sèvis nan ETO ak inSITE
Responsablite  Adisyonèl

 • Suiv epi kenbe ajou tout fòmasyon ki gen rapò ak responsablite prensipal yo ak atant ajans finansman CCWC-RTP yo
 • Sèvi kòm yon defansè pou tout kliyan, pa sèlman kliyan ki soti nan gwoup ki pa reprezante, lè sa nesesè
 • Patisipe nan gwoup travay, komite ak reyinyon enpòtan yo, sa ki gen ladan yo, fowòm PCADV, si elijib ak swetab
 • Ede nan antretyen ak òganizasyon abri a, sa gen ladan l netwayaj, preparasyon chanm yo pou resevwa rezidan yo, resepsyon ak estokaj manje, swen pèsonèl, pwodui netwayaj ak lòt don
 • Sèvi kòm bakòp pou anplwaye k ap travay sou apèl yo
 • Egzekite lòt tach Direktè Egzekitif la mande

Kalifikasyon

 • Lisans nan yon domèn ki koresponn oswa yon ekivalan etid ak esperyans.
 • Konesans pratik operasyon jeneral sou Òdinatè, Windows, Microsoft Word, Excel, PowerPoint ak Google Suite
 • Yon lisans valid nan Pennsilvani, itilize pwòp machin ou, prèv asirans machin
 • Anrejistreman machin nan obligatwa epi disponib pou vwayaje an fonksyon de bezwen travay la
 • Lwa 33 ak lwa 34 sou Abi sou Timoun ak Verifikasyon Pase Kriminèl ansanm ak Lwa 114 sou Verifikasyon Federal Pase Kriminèl (Anpwent)
Nòm yo

Pou byen fè travay sa a, yon moun dwe an mezi akonpli chak tach prensipal yon fason ki bay satisfaksyon. Kondisyon ki endike anba a reprezante konesans, konpetans ak/oswa kapasite ki obligatwa yo Yo kapab fè aranjman rezonab pou pèmèt moun ki andikape yo ranpli fonksyon prensipal yo.

 • Rete chita pandan anpil tan, bese, leve men mete sou tèt, leve jiska 30 kilo, kapasite pou monte eskalye
 • Travay​​​​​​​ dèyè òdinatè pandan yon tan ki long
 • Kapasite pou distenge lèt ak senbòl yo, yon vizyon kòrèk ak yon odisyon (tande) ki nòmal
 • Kapab oblije travay nan kondisyon estrès ak travay pandan  orè ki pa regilye
 • Kapab egzije pou ekspoze ak maladi kontajye, likid kòporèl, ak  entèraksyon volatil
 • Ekipman ak pwosedi sekirite yo disponib e obligatwa

Deklarasyon ki nan dokiman sa a dekri an detay responsablite ak fonksyon prensipal pou pòs sa a, men li pa dwe konsidere kòm yon lis konplè egzijans pwofesyonèl yo. Moun ka fè lòt travay yo bay yo, ki gen ladan yo, men ki pa limite a, travay nan lòt domèn pou kouvri absans oswa ranplasman nan lide pou kreye yon ekilib nan peryòd ki gen anpil aktivite yo oswa ekilibre chaj travay la nan nenpòt lòt fason.