Òf Travay – Direktè Egzekitif

Òf Travay - Direktè Egzekitif

Roads to Peace (Clinton County Women’s Center, Inc.)
ap chache yon kandida ki kalifye pou pòs
Direktè Egzekitif Finans, Sèvis Kliyan ak Abri

Li deskripsyon pòs la anba oswa telechaje li isit la.
Si w entèrese ak pòs sa, tanpri voye yon lèt motivasyon ak CV ou bay Attn: Resouzimèn nan HRExpert@CertifiedHRExperts.com anvan 15 fevriye 2022.
Si w gen kesyon, tanpri rele nan (717) 461-3177.

Voye rapò bay: Konsèy Administrasyon an
Estati FLSA: Tan plen, esepte (kapab gen fleksiblite)
Orè travay: 40 èdtan pa semèn (fleksiblite obligatwa pou kèk nwit ak/oswa wikenn)
Egzijans pou Deplasman: Kèk ti deplasman, lannwit tou, obligatwa
Salè: $75,000 pa ane
Sipèvizyon: Ankadreman pèsonèl administratif la ak ekip direksyon an

Rezime
Bay sipò ak epi fè avanse misyon an, pwogram yo ak sèvis yo lè w montre kapasite lidèchip ou, obligasyon pou rann kont ak responsablite. Anplis de sa, sipòte Konsèy Administrayon ak kominote a tou.

Responsablite Prensipal yo

 • Kenbe nòm konfidansyalite ki estrik yo
 • Sipèvize finans ak tranzaksyon chak jou yo.
 • Prepare ak sipèvize jesyon yon bidjè anyèl
 • Anplwaye, revoke, evalye ak sipèvize ekip direksyon an
 • Repati tach bay tout nouvo anplwaye nan administrasyon an
 • Kowòdone epi mete anplas pwogram devlopman ak anplwaye administrasyon an
 • Fè reyinyon de fwa pa semèn ak anplwaye administrasyon yo pou asire kontinite sèvis yo.
 • Avèk anplwaye ki deziyen yo, sipèvize preparasyon tout rapò ak dosye ki nesesè yo epi soumèt yo nan delè yo
 • Devlope resous finansman ak prepare pwopozisyon sibvansyon pou atenn objektif pwogram nan
 • Sèvi kòm Kowòdonatè Seksyon 504 pou anplwaye ak benevòl ki pa travay nan sektè sèvis dirèk la.
 • Devlope epi kenbe relasyon travay ak òganizasyon ak sistèm ki pran swen viktim agresyon seksyèl ak vyolans domestik.
 • Sèvi kòm yon delege pou manm òganizasyon afilye tankou PCAR, PCCD ak PCADV.
 • Patisipe nan gwoup travay ak reyinyon yo
 • Patisipe nan tout reyinyon ak donatè antite sa yo pwograme ak lòt reyinyon komite a.
 • Prepare rapò chak mwa sou eta òganizasyon an, ki gen ladan finans, pèsonèl, ak reyalizasyon pwogram nan pou Konsèy Administrasyon an
 • kenbe yon relasyon travay konstriktif ak Konsèy Administrasyon an
 • Dokimante efò tan yo nan sistèm ETO (Baz Done Efò pou Rezilta)
 • Dokimante lè travay nan pwogram suivi lè pewòl Insite la.
 • Kolabore ak Konsèy Administrasyon an pou planifye pou avni òganizasyon an epi sipèvize devlopman plan travay anplwaye yo pou atenn objektif sa yo
 • Modèl sipèvizyon anplwaye ki pran an kont twomatis
 • Dirije efò divèsite, ekite ak enklizyon òganizasyon an pou sipòte sivivan ak anplwaye yo

Responsablite Adisyonèl

 • Abòde bezwen moun ki afekte pa vyolans domestik ak agresyon seksyèl an absans yon avoka.
 • Bay transpò pou kliyan yo lè sa nesesè
 • Konplete epi kenbe ajou tout fòmasyon ki gen rapò ak responsablite prensipal yo ak atant donatè CCWC-RTP.
 • Ede epi patisipe nan fòmasyon anplwaye ak pwochen benevòl yo

Kalifikasyon

 • Nivo Metriz (prefere) ak/oswa Nivo Lisans ak esperyans nan lidèchip ak ekri Pwojè Sibvansyon nan domèn ki enpòtan oswa yon konbinezon ekivalan etid ak esperyans.
 • Esperyans nan ekri Pwojè Sibvansyon (prefere)
 • Istorik siksè nan sibvansyon
 • Esperyans nan Resouzimèn (prefere)
 • Esperyans nan lidèchip pwogresif
 • Pou pi piti 1 ane esperyans nan travay pou òganizasyon ki pa gen objektif fè lajan.

Espas:

 • Se pa yon travay a distans. Li obligatwa pou w prezan nan sant lan pou pòs sa.
  [Yo priyorize kandida ki rete Clinton County nan Pennsilvani ak/oswa ki ap fè inèdtan nan wout pa rapò ak CCWC-RTP a].

Roads to Peace (Clinton County Women’s Center, Inc.)
se yon Òganizasyon EEOC ki adopte D.E.I.