Travay ki Disponib – Travay a Tan Pasyèl

Travay ki disponib nan Roads to Peace
Vyolans Domestik/Agresyon Seksyèl a Tan Pasyèl
Avoka-Konseye

Roads to Peace ap chache kandida pou bay sipò ak fè avanse misyon, pwogram ak sèvis Clinton County Women ‘ s Center, Inc. d/b/a Roads to Peace lè lyo bay bon jan defans ak sipò nan zafè vyolans domestik ak agresyon seksyèl pou tout kliyan yo pandan y ap respekte yon fason estrik prensip konfidansyalite yo. Si w enterese, tanprii voye yon lèt motivasyon ak yon CV pa imèl nan lborow@ccwcsafe.org. Si w gen kesyon, tanpri rele nan 570-748-9539.


RAPÒTE BAY: Direktè Egzekitif
ESTATI FLSA: A tan pasyèl, pa egzante
LÈ TRAVAY: 14-30 èdtan pa semèn, fleksibilite obligatwa
BEZWEN DEPLASMAN: Kèk deplasman, sa gen ladan l posiblite pou deplase lannwit, obligatwa

FONKSYON AK RESPONSABLITE PRENSIPAL

RESPONSABLITE PRENSIPAL

1. Kenbe nòm konfidansyalite yo estrik
2. Defann bezwen moun ki viktim vyolans domestik ak agresyon seksyèl
3. Aji nan ka kriz, pou bay konsèy soutyen, sèvis suivi, bay transpò pou kliyan yo, sa ki gen ladan l transpò ale nan tribinal ak lopital, akonpayman ak defann enterè yo lè sa nesesè
4. Enskri epi apwouve nan Baz Done Pwoteksyon kont Abi yo (PFAD) epi bay èd nan ranpli fòm, fè depo anliy epi asire suivi lè w ede kliyan yo depoze manda pwoteksyon kont Abi ak vyolans seksyèl, enfòme epi defann Temwen Viktim nan.
5. Patisipe nan reyinyon jesyon dosye yo ak reyinyon pou anplwaye yo, si yo egzije sa a
6. Ede kenbe ajou envantè ak lis pwodui alimantè, pwodui netwayaj, atik nan kay yo ak bezwen rezidan yo.
7. Dokimante efò ak tan​​​​​​​ sèvis nan ETO (Efò pou Sistèm Baz Done sou Rezilta) ak inSITE (suivi tan pewòl)
8. Òganize atelye, fasilite gwoup sipò, epi dirije reyinyon rezidan yo lè sa nesesè

RESPONSABLITE SIPLEMANTÈ

 • Suiv epi kenbe ajou tout fòmasyon ki gen rapò ak responsablite prensipal yo ak atant ajans finansman CCWC-RTP yo
 • Patisipe nan gwoup travay, komite ak reyinyon enpòtan yo, ki gen ladan yo fowòm PCADV yo, si se enpòtan e rekòmande
 • Bay transpò pou kliyan yo lè sa nesesè
 • Ede nan antretyen ak òganizasyon abri a, sa gen ladan l netwayaj, preparasyon chanm yo pou resevwa rezidan yo, resepsyon ak estokaj manje, swen pèsonèl, pwodui netwayaj ak lòt don
 • Suiv epi patisipe nan fòmasyon anplwaye ak fiti benevòl yo
 • Tach siplemantè Direktè Egzekitif la bay fè

KALIFIKASYON

 • Lisans nan yon domèn ki koresponn oswa yon asosyasyon fòmasyon ak esperyans
 • Konesans pratik nan operasyon jeneral sou òdinatè, ki gen ladan Microsoft Office (Word, Excel, Publisher ak PowerPoint) ak Google Suite, ak konpetans ak platfòm rezo sosyal yo.
 • Lisans chofè Pennilvani ki valab, itilizasyon machin pèsonèl, prèv asirans ak enskripsyon obligatwa
 • Kapasite pou w vwayaje selon bezwen pòs la
 • Lwa 33 ak lwa 34 sou Abi sou Timoun ak Verifikasyon Pase Kriminèl ansanm ak Lwa 114 sou Verifikasyon Federal Pase Kriminèl (Anpwent)

RÈG YO
Pou byen fè travay sa a, yon moun dwe an mezi akonpli chak tach prensipal yon fason ki bay satisfaksyon. Kondisyon ki endike anba a reprezante konesans, konpetans ak/oswa kapasite ki nesesè yo. Gen amenajman rezonab ki kapab fèt pou ede moun ki andikape yo ranpli fonksyon prensipal yo.

 • Rete chita pandan anpil tan, bese, leve men mete sou tèt, leve jiska 30 kilo, kapasite pou monte eskalye
 • Travay dèyè òdinatè pandan yon tan ki long
 • Kapasite pou distenge lèt ak senbòl yo, yon vizyon kòrèk ak yon odisyon (tande) ki nòmal
 • Kapab oblije travay nan kondisyon estrès ak travay nan tan ki pa regilye (sa vle di aswè)
 • Kapab mande pou ekspoze ak maladi kontajye, likid kòporèl, ak entèraksyon ki pa estab
 • Ekipman ak pwosedi sekirite yo disponib e obligatwa

Deklarasyon ki nan dokiman sa a dekri an detay responsablite ak fonksyon prensipal pou pòs sa a, men li pa dwe konsidere kòm yon lis konplè egzijans pwofesyonèl yo. Moun ka fè lòt travay yo ba yo fè, ki gen ladan yo, men ki pa limite a, travay nan lòt domèn pou kouvri absans oswa ranplasman yo nan lide pou kreye yon ekilib nan peryòd ki gen anpil aktivite oswa ekilibre chaj travay la nan nenpòt lòt fason.