Defann Dwa Lojman Roads to Peace

Roads to Peace ofri abri ijans pou kliyan ki nan bezwen, ansanm ak sèvis ki gen rapò ak jwenn ak kenbe lojman. Anplwaye a ap ede kliyan yo pandan y ap founi je gade preferans pèsonèl yo nan sa ki gen pou wè ak lojman epi apre sa ede yo jwenn kote ki apwopriye pou reponn ak bezwen yo. Anplwaye yo ka ede defann enterè sivivan yo ak lèt rekòmandasyon, pwotokòl dakò yo epi itilize swen ki rekonèt twomatis ak pwopriyetè yo pou yo ka jwenn lojman, epitou refere yo bay ajans patnè yo. Anplwaye ki resevwa fòmasyon pou ede kliyan yo travay pou atenn objektif yo pou yo rive jwenn lojman, nan fason tankou ede ak transpò ki fèt nan yon objektif epi ede enfòme kliyan yo sou biznis ki kapab anplwaye moun, elatriye.

Lè yon kliyan jwenn yon espas pou viv ki apwopriye, anplwaye a kapab ede kliyan yo jwenn èd finansyè lè yo bay diferan kalite èd lè sa nesesè, epi nou ka ede meble kay yo lè nou bay resous ak/oswa chache èd nan men lòt moun ak/oswa ajans patnè yo. Anplwaye a ede kliyan yo kenbe lojman pèmanan lè l ede kliyan yo prepare yon plan bidjè pèsonèl oswa ede yo konprann/jere finans yo an jeneral atravè Pwogram Allstate la, bay yo fòmasyon de baz pou vin yon bon lokatè atravè pwogram PREP la, epitou kontakte kliyan yo pou ba yo nenpòt resous ki nesesè oswa ofri èd nenpòt kote yo kapab gen bezwen èd apre yo fin chache sèvis nou yo.

Nou bay referans pou 2-1-1, pi gwo sous sèvis sosyal nan peyi Etazini, pou ede reponn ak yon dividal bezwen.

Kontakte Sassha (scarpenter@ccwcsafe.org) oswa Stephanie (sspicer@ccwcsafe.org) pou tout bezwen lojman ou yo